Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych w czasie stanu zagrożenia epidemicznego

t4 Czerwiec 2020

Załącznik
do Zarządzenia nr 5/2020
Dyrektora CHDK
z dnia 04.06.2020 r.

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych w czasie stanu zagrożenia epidemicznego

§ 1
1. Niniejszy regulamin dotyczy udziału publiczności w wydarzeniach artystycznych oraz seansach kinowych organizowanych przez Chełmski Dom Kultury w Chełmie,
Pl. Tysiąclecia 1, 22-100 Chełm, zwany dalej Organizatorem, w trakcie trwania zagrożenia epidemiologicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2.
2. Osoby, które zdecydowały się na zakup biletów wstępu na wydarzenia artystyczne
lub seanse kinowe, akceptują postanowienia niniejszego regulaminu, oraz zobowiązują się go bezwzględnie przestrzegać.

§ 2
1. Wydarzenia artystyczne oraz seanse kinowe organizowane będą w:
1) sali widowiskowej Chełmskiego Domu Kultury w Chełmie, Pl. Tysiąclecia 1, 22-100 Chełm,
2) sali kinowej Centrum Kultury Filmowej ZORZA, ul Strażacka 2, 22-100 Chełm,
2. Maksymalna liczna osób biorących udział w pojedynczym wydarzeniu artystycznym
lub seansie kinowym (50% wszystkich dostępnych miejsc na sali):
1) sala kinowa CKF ZORZA – 93 osoby,
2) sala widowiskowa CHDK – 252 osoby.

§ 3
1. Organizator udostępni dla widzów tylko wejście główne do budynku CHDK i CKF ZORZA.
2. Każdy widz wchodzący do budynku CHDK i CKF ZORZA wejściem głównym zobowiązany jest do dezynfekcji rąk środkiem dezynfekującym.
3. Każda osoba wchodząca na teren budynku CHDK i CKF ZORZA jest zobowiązana
do noszenia na twarzy maseczki zakrywającej usta i nos lub przyłbicy. Osoby nie posiadające takich zabezpieczeń nie będą dopuszczone do udziału w wydarzeniu artystycznym lub seansie kinowym.
4. Organizator poinformuje o zakazie przychodzenia do CHDK i CKF ZORZA widzów po kontakcie z osobami z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie. W powyższej sytuacji zalecane jest pozostanie w domu, skorzystanie z teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia wezwaniu pogotowia ratunkowego.
5. Na terenie budynku CHDK i CKF ZORZA widzowie mogą poruszać się po miejscach ogólnodostępnych (np. hol, toaleta) z zachowaniem odstępów 2 metrowych.
6. W kolejkach do kas widzowie muszą zachować odstępy 2 metrowe zgodnie
z oznakowaniem poziomym.
7. W przypadku kolejki do sanitariatów widzowie muszą zachować 2 metrowe odstępy
od siebie.
8. Na terenie budynku CHDK i CKF ZORZA obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania posiłków i napojów a także palenia papierosów i e-papierosów.

§ 4
1. Organizator zapewni widzom płyn od dezynfekcji rąk przy wejściu głównym do budynków.
2. Organizator zapewni widzom możliwość zakupu biletów na wydarzenia artystyczne lub seanse kinowe drogą elektroniczną.
3. Organizator zapewni dostęp do toalet dla widzów wydarzeń artystycznych
i seansów kinowych.
4. Organizator umieści zasady i wytyczne udziału publiczności w wydarzeniu artystycznym lub seansie kinowym w widocznym i ogólnodostępnym miejscu.
5. Organizator umieści w widocznym miejscu numery kontaktowe do służb medycznych oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmie.
6. Organizator wyposaży ogólnodostępne toalety dla widzów w środki do dezynfekcji
na bazie mydła.
7. Organizator wyposaży ogólnodostępne toalety dla widzów w ręczniki papierowe
do osuszania rąk. Organizator nie zaleca korzystania z automatycznych suszarek
do rąk.
8. Organizator zapewni w widocznych miejscach instrukcje mycia rąk według rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego, z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnością
i dzieci.
9. Organizator wyposaży pracowników obsługi w środki ochrony osobistej tj. maseczki zakrywające nos i usta lub przyłbice oraz rękawiczki ochronne.
10. Organizator zapewni, po każdym wydarzeniu artystycznym lub seansie kinowym dezynfekcje sali widowiskowej i kinowej z uwzględnieniem m.in klamek drzwi wejściowych i wyjściowych, poręczy foteli oraz przeprowadzi w miarę możliwości wietrzenie sali.
11. Organizator zapewni sprzątanie oraz dezynfekcję ogólnodostępnych toalet ze zwiększoną częstotliwością (minimum raz na godzinę).
12. Organizator zapewni, po każdym wydarzeniu artystycznym lub seansie kinowym dezynfekcję miejsc ogólnodostępnych, holi, oraz powierzchni wspólnych, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, włączniki, poręcze, blaty.
13. Organizator przeszkoli pracowników obsługi zakresie szczegółowych wytycznych GIS.
14. Organizator nie udostępni dla publiczności wydarzeń artystycznych i seansów kinowych szatni.

§ 5
1. Przed wejściem na salę kinową lub salę widowiskową każdemu z widzów zostaną zdezynfekowane ręce środkiem dezynfekującym oraz zostanie przeprowadzony pomiar temperatury ciała.
2. Widzowie, u których temperatura ciała przekroczy 37,0 °C nie zostaną dopuszczeni
do udziału w seansie kinowym lub wydarzeniu artystycznym. Widzowie, nie wpuszczeni na seans kinowy lub wydarzenie artystyczne mogą ubiegać się o zwrot zakupionych biletów w kasie CHDK, CKF ZOZRA lub drogą elektroniczną.
3. Widzowie oczekujący na wejście na salę kinową lub widowiskową zobowiązani
są do zachowania 2 metrów odległości od innych oczekujących widzów.
4. Widzowie zobowiązani są zajmować rzędy naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami.
5. Widzowie zobowiązani są do zajmowania miejsc zgodnie z zakupionymi biletami. Udostępnione do sprzedaży są miejsca pojedyncze oraz podwójne dla osób które mogą siedzieć obok siebie zgodnie z wytycznymi Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:
1) widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia,
2) widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
3) osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
7. Widzowie nieuprawnieni nie powinni kupować biletów na miejsca dla nich nieprzeznaczone.
8. W sali kinowej i sali widowiskowej obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa maseczką, szalem lub noszenie przyłbicy.
9. W sali kinowej obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów, a także palenia papierosów, e-papierosów i innych wyrobów tytoniowych.

§ 6
Jeżeli widzowie nie będą przestrzegać zasad i wytycznych bezpieczeństwa opisanych
w niniejszym regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania
lub przerwania wydarzenia artystycznego lub seansu kinowego.

§ 7
Niniejszy regulamin obowiązuje do odwołania.